“Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego Nr 2/2017 na realizację przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego OONIWEREK Fundacji Koocham” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, dotyczącego usługi nadzoru inwestorskiego w celu dokonania termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 1 w Izabelinie, 05-126 Nieporęt.”

Szanowni Państwo,

Fundacja KOOCHAM  informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia trwającego w dniach 30.01.2017 r. – 27.02.2017 r., w dniu 28.02.2017 r. na podstawie sporządzonego protokołu z postępowania wyłoniono Wykonawcę zamówienia firmę: Bardax Sp. z o. o.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.WERSJA DO POBRANIA W PDF