W ramach naszej fundacji wspieramy przede wszystkim dzieciaki z niepełnosprawnością sprzężoną, z  często towarzyszącymi im chorobami przewlekłymi, z uszkodzonym centralnym układem nerwowym. To dla nich zrodził się pomysł otwarcia placówki, która zapewni  im wieloprofilową rehabilitację i przyczyni się do ich wieloaspektowego rozwoju.

Poprzez niepełnosprawność sprzężoną należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchowa z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.